Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Priešmokyklinis ugdymas

♦ Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

♦ Priešmokyklinis ugdymas visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

♦ Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo dvišalę ugdymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija. 

♦ Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. 

♦ Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d. 

♦ Minimali programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų. Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ patvirtintas priešmokyklinio ugdymo modelis – 10.30 val. per dieną.

♦ Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

♦ Pagal poreikį teikti specialiąją švietimo pagalbą: socialinę, logopedo, psichologo, (kurią nustato Šilutės pedagoginės psichologinės pagalbos tarnyba), vaikams, kurie turi specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų).  

♦ Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-128. 

♦ Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina: priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas. 

♦ Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę) už vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Kitą dalį (16 val. per savaitę) finansuoja Šilutės miesto savivaldybė. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis.

 

 Informacija atnaujinta 2018-04-27
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt