Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Priešmokyklinis ugdymas

♦ Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;

♦ Priešmokyklinis ugdymas visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje;

♦ Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo dvišalę ugdymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija;

♦ Priešmokyklinio ugdymo trukmė vieneri metai;

♦ Ugdymo metai prasideda nuo rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.; 

♦ Minimali programos įgyvendinimo trukmė 640 valandų. Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ patvirtintas priešmokyklinio ugdymo modelis 10.30 val. per dieną;

♦ Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo mokytojai;

♦ Pagal poreikį teikti specialiąją švietimo pagalbą: socialinę, logopedo, psichologo, (kurią nustato Šilutės pedagoginės psichologinės pagalbos tarnyba), vaikams, kurie turi specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų);  

♦ Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;

♦ Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo mokytojas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina: priešmokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas;

♦ Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę) už vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Kitą dalį (16 val. per savaitę) finansuoja Šilutės miesto savivaldybė. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis.

 

 Informacija atnaujinta 2023-10-23