Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT - 99119 Šilutė
Tel. (844162163)
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės darželis-lopšelis Žvaigždutė

Paieška

Savivalda

SAVIVALDĄ SUDARO:

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ taryba;

Pedagogų taryba;

Tėvų komitetai.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė - Nėlia Damanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

·    Violeta Radionovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

·    Diana Kiltinavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

·    Reda Jakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

·    Nijolė Butkuvienė, auklėtojos padėjėja;

·    Indrė Rimkienė, tėvų atstovė;

·    Vilma Montvydienė, tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Taryba renkama dvejiems metams;

Struktūra, valdymas ir sudarymas
Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 3 pedagogai, 1 aptarnaujančiojo personalo darbuotojas, direktorius arba pavaduotojas ugdymui;
 Tarybos funkcijos:
    1. plėtoja  vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės  gyvensenos patirtį;
    2. numato Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
    3. svarsto ir aprobuoja Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdus ir galimybes;
    4. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams spręsti;
    5. inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
    6.dalyvauja svarstant Lopšelio darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;
    7. svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
    8. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;
    9. priima nutarimą dėl Lopšelio-darželio vadovų atestacijos;
    10. talkina organizuojant  pedagogų ir kitų darbuotojų bei vaikų  poilsį, šventes;
    11. rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;
    12. kartu su Pedagogų taryba, bendruomenės slaugytoju svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais;
    13. gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė - Stasė Viršilienė, direktorė.

Visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pedagogų taryba (toliau – Taryba) – Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Struktūra, valdymas ir sudarymas

Pedagogų tarybą sudaro direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Tarybos pagrindinės funkcijos:
1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;
2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos planą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo      programų įgyvendinimą, Išsilavinimo standartų pasiekimo ir brandumo mokyklai klausimus;
3. ugdymo turinį ir metodus derina prie Lopšelio-darželio keliamų  uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje; 
4. kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;
5. svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas; 
6. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

TĖVŲ KOMITETAS

Tėvų komitetas – nuolat veikianti įstaigos tėvų atstovų savivalda, kurią sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Struktūra valdymas ir sudarymas
Renkami grupės tėvų susirinkime, atviru balsavimu, rinkimai vyksta rugsėjo mėnesį;
Pasitraukus komiteto nariui, nedelsiant organizuojami naujo nario rinkimai;
Komitetui vadovauja pirmininkas, kurį atviru balsavimu iš komiteto narių išrenka grupės tėvų susirinkimas;
Grupių tėvų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;
Tėvų  komiteto pagrindinės funkcijos:
1. aptaria ugdymo turinį ir formas;
2.svarsto vaikų elgesio ir teisių klausimus;
3. teikia siūlymus administracijai ir savivaldai;
4. organizuoja grupės renginius ir savitvarką;
5. palaiko ryšius su Lopšelio-darželio taryba.

 

 

 Informacija atnaujinta 2020-10-14
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190687627, adresas: V. Kudirkos g. 20, Šilutė, LT–99119, telefonas/faksas: 8 441 62163, el. paštas: info@zvaigzdeta.lt