Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga

Savivalda

SAVIVALDĄ SUDARO:

-  Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ taryba;

-  Pedagogų taryba;

-  Tėvų komitetai.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 

Pirmininkė - Indrė Diksienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

·    Rita Adamonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

·    Alvyra Graulsienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

·    Reda Jakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

·    Laura Žemgulytė, auklėtojos padėjėja;

·    Kristina Kaktienė, tėvų atstovė;

·    Simona Bintakies, tėvų atstovė.

 

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba renkama dvejiems metams;

 

Struktūra, valdymas ir sudarymas
Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 3 pedagogai, 1 aptarnaujančiojo personalo darbuotojas, direktorius arba pavaduotojas ugdymui;


 Tarybos funkcijos:
    - plėtoja  vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės  gyvensenos patirtį;
    - numato Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
    - svarsto ir aprobuoja Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdus ir galimybes;
    - telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams spręsti;
    - inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
    - dalyvauja svarstant Lopšelio darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;
    - svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
    - teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;
    - priima nutarimą dėl Lopšelio-darželio vadovų atestacijos;
    - talkina organizuojant  pedagogų ir kitų darbuotojų bei vaikų  poilsį, šventes;
    - rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;
    - kartu su Pedagogų taryba, bendruomenės slaugytoju svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais;
    - gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 

PEDAGOGŲ TARYBA

 

Pirmininkė - Stasė Viršilienė, direktorė.

Visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Pedagogų taryba (toliau – Taryba) – Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 

Struktūra, valdymas ir sudarymas

Pedagogų tarybą sudaro direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Tarybos pagrindinės funkcijos:
   - svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;
   - svarsto Lopšelio-darželio veiklos planą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo      programų įgyvendinimą, Išsilavinimo standartų pasiekimo ir brandumo mokyklai klausimus;
   - ugdymo turinį ir metodus derina prie Lopšelio-darželio keliamų  uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje; 
   - kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;
   - svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas; 
   - skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

 

TĖVŲ KOMITETAS

 

Tėvų komitetas – nuolat veikianti įstaigos tėvų atstovų savivalda, kurią sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

 

Struktūra valdymas ir sudarymas
   - renkami grupės tėvų susirinkime, atviru balsavimu, rinkimai vyksta rugsėjo mėnesį;
   - pasitraukus komiteto nariui, nedelsiant organizuojami naujo nario rinkimai;
   - komitetui vadovauja pirmininkas, kurį atviru balsavimu iš komiteto narių išrenka grupės tėvų susirinkimas;
   - grupių tėvų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

 

Tėvų  komiteto pagrindinės funkcijos:
   - aptaria ugdymo turinį ir formas;
   - svarsto vaikų elgesio ir teisių klausimus;
   - teikia siūlymus administracijai ir savivaldai;

   - organizuoja grupės renginius ir savitvarką;
   - palaiko ryšius su Lopšelio-darželio taryba.

 

 

 Informacija atnaujinta 2021-04-09