Savivalda


SAVIVALDĄ SUDARO:

 • Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Tėvų aktyvai. 

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ TARYBA

 Pirmininkė-Jūratė Kazlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Kristina Kaktienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Černiauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Simona Bintakies, raštvedė;
 • Eglė Viknaitienė, auklėtojos padėjėja;
 • Ornela Gudavičė, tėvų atstovė;
 • Renata Anusienė, tėvų atstovė.

 Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba renkama trejiems metams;

 Struktūra, valdymas ir sudarymas
Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 3 mokytojai, 2 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai.


Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Lopšelio-darželio strateginiam ir metiniam veiklos planams, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
 • daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę lopšelio- darželio valdymo priežiūrą;
 • vertina kiekvienais metais Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą Savivaldybės merui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, materialinio Lopšelio-darželio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo
 • svarsto Lopšelio-darželio pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia;
 • deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pasirenka veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais, klausimais;
 • atsiskaito už savo veiklą Lopšelio-darželio bendruomenei vieną kartą per metus.

 


MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė-Alicija Odinbergienė, direktorė.

Nariai: visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų taryba (toliau-Taryba) - Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Struktūra, valdymas ir sudarymas

Nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio metinio veiklos plano įgyvendinimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo;
 • sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo organizavimą;
 • nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas, dalijasi kolegialiąja patirtimi;
 • aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su Lopšelio-darželio veiklos tikslais ir uždaviniais;
 • deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais, klausimais.

 


TĖVŲ AKTYVAS

 Tėvų aktyvas – nuolat veikianti įstaigos tėvų atstovų savivalda, kurią sudaro visų grupėse išrinktų tėvų aktyvų pirmininkai.

 Struktūra valdymas ir sudarymas:

 • renkami grupės tėvų susirinkime, atviru balsavimu, rinkimai vyksta rugsėjo mėnesį;
 • pasitraukus aktyvo nariui, nedelsiant organizuojami naujo nario rinkimai;
 • aktyvui vadovauja pirmininkas, kurį atviru balsavimu iš aktyvo narių išrenka grupės tėvų susirinkimas;
 • grupių tėvų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

Tėvų  aktyvo pagrindinės funkcijos:

 • aptaria su grupės mokytojais vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, elgesio, pasiekimų ir pažangos, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus
 • organizuoja paramos Lopšelio-darželio teikimą,
 • padeda organizuoti grupių renginius išvykas, kurti edukacinę aplinką,
 • teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.
Atnaujinta: 2024-05-14