Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Paslaugos

LOGOPEDAS - teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.

Logopedai organizuoja:

·    Individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.

·    Individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė" vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais logopedinę pagalbą teikia logopedė Zita Šernienė. Tel. (8 - 614) 59699 

Darbo laikas:

I.   8.00 – 13.00 val.

II.  15.30 – 17.30 val.

IV. 15.00 – 17.30 val.

V.  15.00 – 17.30 val. 

SOCIALINIS PEDAGOGAS - siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Darželio socialinis pedagogas:

·  Dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

·   Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).

·    Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

·  Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.

·  Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

· Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

·  Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė" socialinę pagalbą teikia Rasa Stasytienė  . Tel. (8 - 683) 76514  

Darbo laikas:

I-V. 8.00 – 15.50 val.

 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Virginija Uginčienė.

Darbo laikas:                                                                 

I.    8.00 – 13.00 val.

IV. 8.00 – 12.50 val.

MOKAMOS PASLAUGOS

Papildomas ugdymas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatais, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei ugdytinių tėvelių pageidavimus. Šį ugdymą vykdo pedagogai, dirbantys pagal verslo liudijimus.

PAPILDOMO UGDYMO TIKSLAI:

Tenkinti saviraiškos poreikius pasirinktos krypties veiklose, plėtoti vaiko estetinį, meninį jautrumą, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant įvairius meninės raiškos būdus;

Žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

Sudaryti sąlygas vystyti savo gebėjimus talentingiems vaikams.

PEDAGOGAI ORGANIZUOJANTYS PAPILDOMO UGDYMO VEIKLAS PRIVALO:

·      Užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, geros kokybės ugdymą;

·      Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus;

·      Nuolat informuoti tėvus (vaiko globėjus) apie jų vaikų ugdymo(si) pasiekimus;

·      Vieną kartą metuose pristatyti lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenei veiklos rezultatus;

·      Už vykdomą veiklą mokėti mokesčius, teisės aktų nustatyta tvarka.

LOPŠELYJE – DARŽELYJE “ŽVAIGŽDUTĖ” TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS:

ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMIMAI

Anglų kalbos mokytoja Renata Ivaščenkienė. Tel. (8 -685) 01300

Užsiėmimų grafikas:

II. 15. 20 – 15.50 val. 16.15 – 16. 45 val.

SPORTINIŲ ŠOKIŲ BŪRELIO UŽSIĖMIMAI

Sportinių šokių vadovai – Lina ir Donatas Blusiai. Tel. (8 -601) 90118

Užsiėmimų grafikas:

I.   16.15 – 17.00 val.

IV. 16.15 – 17.00 val.Informacija atnaujinta 2017-11-07