Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Informacija dėl COVID-19 profilaktinių tyrimų

Pateikiame informacija COVID-19 profilaktinių tyrimų:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

2021 m. sausio 28  d. Nr. V-175

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1.2. profilaktinį tyrimą (profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu, arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą mažiau nei 90 dienų laikotarpiu ir asmenys, gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą mažiau nei 60 dienų laikotarpiu):“.

2. Papildau 1.2.3 papunkčiu:

„1.2.3. kitoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims:

1.2.3.1. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, dirbantiems profesinio mokymo įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas;

1.2.3.2. savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais;

1.2.3.3. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.“

3.  Papildau 42 punktu:

„42. Pavesti įstaigų, turinčių 1.2.3 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams organizuoti profilaktiškai tiriamų asmenų tyrimo atlikimo plano sudarymą, užtikrinant, kad tyrimas 1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims būtų atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.“

4.  Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.1.31 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.

5.  Papildau 5.12 papunkčiu:

„5.12. šio sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuosiuose punktuose vadovaujantis Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Registracija į mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą elektroniniu būdu.“

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Arūnas Dulkys

 Informacija atnaujinta 2021-02-05
« Atgal