Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“

Įstaigos pavadinimas

 

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė

Pareigybės pavadinimas

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kvalifikaciniai reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turėti nemažesnį kaip aukštasis išsilavinimą.

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą.

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

4. Mokėti bent vieną užsienio kalbą.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.

6. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.

7. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

8. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Privalumai: projektų rengimo patirtis, užsienio kalba.

Funkcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.

2. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus.

3. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.

4. Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti, organizuoti reikalingų priemonių įsigijimą.

5. Organjzuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų panaudojimą.

6. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą, sudaryti jų darbo grafikus bei užsiėmimo tvarkaraščius.

7. Koordinuoti metodinės grupės veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai.

8. Vadovauti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai, planuoti, organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

9. Vadovauti vaiko gerovės komisijai, vykdyti pagalbos ir paramos šeimai analizę, organizuoti ir koordinuoti pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams.

 

 

10. Bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnyba bei vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, kitais socialiniais partneriais, tarnybomis

11. Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą.

12. Rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

13. Pavaduoti direktorių nesant įstaigoje.

14. Rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis.

15 Parengti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinės ir vaiko gerovės komisijos bylas bei kitus su ugdymu susijusius dokumentus archyvui pagal dokumentų saugojimo terminų rodyklę

Darbo užmokestis

 

 

Nustatomas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2013 m gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 patvirtintu švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Dokumentai kurie turi būti pateikti

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

6. Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

7. Buvusių darboviečių rekomendacijos.

8. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes, savo darbo viziją.

Dokumentai priimami adresu

 

 

 

 

 

 

Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ raštinėje arba asmeniškai direktoriui

V. Kudirkos g. 20, LT-99121,Šilutė

I-V – nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Elektroniniu paštu info@zvaigzdeta.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys

 

Informaciją galima gauti tel. 8 441 62163, 8 684 07100

Skelbimas galioja

 

 

 

 

 

 

1. 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

2. Konkursas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 30 dienų ir ne daugiau kaip 60 dienų.

3. Apie laiką, vietą ir data pranešime. 

4. Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, bus informuojami telefonu.

 Informacija atnaujinta 2017-04-05
« Atgal